Nieuwe regels

Lozingsverbod voor toiletwater vanaf pleziervaartuigen.

Sinds 1970 geldt in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren een algemeen verbod op het lozen op oppervlaktewater. Voor de recreatievaart gold voor  huishoudelijk afval dit verbod nog niet. 
In de nota van Toelichting op de wet is vermeld dat een dergelijk verbond pas kan worden ingesteld wanneer aan de pleziervaart een oplossing is geboden voor het  technische en vooral organisatorische probleem van het zich ontdoen van  huishoudelijk afvalwater, anders dan door deze in het oppervlaktewater te lozen. Anders gezegd: er moest eerst een netwerk van afgiftepunten worden gerealiseerd. 
Dat netwerk is er nu. Met overheidssubsidie zijn ruim 300 uitpompstations voor vuilwater gebouwd. 
Bovendien zijn jachthavens die plaats bieden aan meer dan 50 kajuitboten door het Besluit Jachthavens verplicht om in 2009 over een walvoorziening voor het uitpompen van vuilwater en/of het legen van mobiele (chemische) toiletten te beschikken.Toiletwater bevat ziekmakende bacterien en virussen. Uit het oogpunt van waterkwaliteit en gezondheid is het noodzakelijk dit verontreinigende toiletwater op te vangen. Andersoortig huishoudelijk afvalwater van een pleziervaartuig, zoals afvalwater uit  wasbak, gootsteen en douche bevat minder ziekmakers. Omdat het technisch lastig is om aan boord van bestaande pleziervaartuigen al het huishoudelijk afvalwater op te slaan, beperkt het lozingsverbod zich tot het toiletwater.

   Voor welke schepen geldt het lozingsverbod?

Het lozingsverbod geldt voor alle nieuwe en bestaande Nederlandse en buitenlandse pleziervaartuigen met ingebouwd toilet, zoals beschreven  in de Wet Pleziervaartuigen. Dat wil zeggen jachten van 2,4 tot 24 meter. 
Historische schepen van voor 1950 en wedstrijdschepen zijn uitgezonderd.

 In welke wateren mag ik straks niet meer lozen?

Het verbod geldt voor alle Nederlandse wateren, inclusief het zeegebied tot 12 mijl uit de kust..

   Ben ik verplicht een vuilwatertank in te bouwen?

Nee. Per 1 januari 2009 mag u het toiletwater niet meer op het oppervlaktewater lozen. 
Hoe u dit regelt, mag u helemaal zelf weten.

  Welke alternatieven zijn er voor een vuilwatertank aan boord?

U kunt vaker aanleggen en aan wal naar het toilet gaan, de aloude puts gebruiken, 
een chemisch toilet of een droogtoilet aanschaffen.

  Waar kan ik opgeslagen toiletwater in Nederland afgeven?

Het opgeslagen toiletwater in een vuilwatertank kan worden afgegeven aan een van de 300 uitpompstations 
voor huishoudelijk afvalwater van de pleziervaart in Nederland. Door het in werking treden van het Besluit Jachthavens zijn jachthavens met meer dan 50 kajuitboten verplicht om in 2009 een uitpompstation te hebben, voor jachthavens met meer dan 100 of 200 kajuitboten geldt deze verplichting al in 2008 en 2007.

  Mijn jachthaven heeft geen uitpompstation voor vuilwater.

Hoe moet  dat na 1 januari 2009 als ik een vuilwatertank aan boord heb?

Wanneer uw jachthaven plaats biedt aan meer dan 50 kajuitjachten, moet er vanaf deze datum minstens een uitpompstation aanwezig zijn. Het uitpompen moet gratis worden aangeboden aan liplaatshouders en passanten, dit is geregeld in het besluit jachthavens.

  Hoe wordt er gecontroleerd op het lozingsverbod?

Omdat er geen verplichting is om een opvang voor vuilwater aan  boord te hebben, kunnen waterbeheerders en de waterpolitie alleen ingrijpen wanneer ze iemand op heterdaad betrappen bij het lozen van toiletwater op het oppervlaktewater. Dat is lastig. Maar watersporters met gezond verstand zullen zich ongetwijfeld realiseren dat ook zij gebaat zijn bij schoon water. Als u s zomers een frisse duik neemt, wilt u dat niet doen terwijl uw buurman zojuist de onderwatertoilet heeft doorgetrokken. 
Kortom, recreeren in verdund toiletwater ervaren wij allemaal als vies en je kunt er nog ziek van worden ook. 
Daar komt bij dat het ontbreken van een opvangvoorziening voor toiletwater over een paar jaar negatief zal werken bij een eventuele verkoop van de boot.

   Hoe kan ik nu al een bijdrage leveren aan schoner zwemwater?

Door niet te wachten met het nemen van maatregelen tot de winter van 2008/2009. 
Beperk uw toiletwaterlozingen, vooral in gebieden waar mensen zwemmen of surfen. Zijn er toiletvoorzieningen op de wal, gebruik die dan. 
Realiseer zo snel mogelijk een voorziening aan boord, hetzij door middel van een vuilwatersysteem, hetzij met behulp 
van een chemisch of droogtoilet.

  Waar kan ik meer informatie vinden?

Op internet vindt u interessante folders over dit thema. Natuurlijk kunt u met vragen ook terecht bij de helpdesk: 
Stichting Recreatietoervaart Nederland Contactpersoon: Manon van Meer Postbus 102 3970 AC DRIEBERGEN 
Tel. 0343 20 52 47 57 Mob. 06 51 22 58 56 E m.vanmeer@srn.nl 
U kunt ook terecht bij het Watersportverbond en de ANWB.

   Waar kan ik mijn chemisch/mobiel toilet legen?

Het legen van mobiel/chemisch toilet kan nu al vrijwel in elke jachthaven plaatsvinden mits deze maar is aangesloten 
op een gemeentelijk rioolstelsel. In het Besluit Jachthavens is dit wettelijk geregeld voor jachthavens met meer dan 50 ligplaatsen.